Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Abanico"

Ý nghĩa của "Abanico" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: abanico en inglés có nghĩa là gì?

Bản dịch của"Abanico"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? abanico
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? abanico
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? abanico
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? abanico
A: @Angeline: fan
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? abanico

Latest words

abanico

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý