Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ac"

Ý nghĩa của "Ac" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Can you turn on the AC? có nghĩa là gì?
A:
AC means air conditioner
Q: AC on the mosque có nghĩa là gì?
A: AC stands for air conditioner, which is a machine that produces air.
A mosque is a place where Muslims worship and pray.
Q: "AC" có nghĩa là gì?
A:

He asked her, “Is this your seat?” And she replied, “Ummm, it’s just a seat” so he replied, “oh, I was wondering where my seat was.”
Q: AC có nghĩa là gì?
A: Alternating Current?
Q: The AC có nghĩa là gì?
A: The air conditioning

Câu ví dụ sử dụng "Ac"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với AC not cool.
A: With what I know, AC is an acronym, and only commonly only means two things.
AC: Air Conditioning (indoor cooling)
AC: Alternate Current (reversed electric currents)

Từ giống với "Ac" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Could you get the AC(air conditioner)going? và Could you turn on the AC(air conditioner)? ?
A: They are the same
Q: Đâu là sự khác biệt giữa an AC from the late ‘70s và an AC unit from the late ‘70s ?
A: AC means Air conditioning and an AC unit is portable air conditioner like a fan.

Bản dịch của"Ac"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? AC company's product come up with a warrenty that (last/lasting) for 3 years.

what is correct, last? or lasting?
A: Lasts is the best option. "AC company's product comes with a warranty that lasts for 3 years"

or

"AC company's product has a 3 year warranty"
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? 에어컨 실외기, outdoor AC unit? outdoor air conditioner fan? outside fan of air conditioner? ------------- What do u usually and exactly call this (in US)?
A: usually just AC! but Outdoor AC unit, AC unit, those all work
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? what does it mean? The AC needs regas.
A: I presume this is US English and means "The air conditioning (AC) needs to be refilled with gas".
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? me AC on kar diya
A: I’ve turned the AC on
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? AC theek tarhan sey nahi chal raha hai.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Ac"

Q: which one is correct?
an AC / a AC
A: An A/C.

Use A before words that sound like they start with a consonant even if the first letter is a vowel like University or European. Use An before words which sound like they begin with a vowel like Apple or Oreo. Remember, it is the sound, not the spelling which is important.
Q: I set the AC to 26 degrees. cái này nghe có tự nhiên không?
A: yes it is in casual english, perfect
Q: I'm trying to not use AC as much as possible. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I'm trying to use the AC as little as possible.
Q: I thought the AC is too strong today, but it is actually because of my hair that I got cut yesterday.

cái này nghe có tự nhiên không?
A: I thought the AC is too strong today, but it WAS actually because I GOT A HAIRCUT YESTERDAY."
Q: The remote of the AC is out of battery. I need to change battery for it cái này nghe có tự nhiên không?
A: You could say "The remote for the AC is out of batteries (or use battery if singular) I need to change the batteries for it" I would highly suggest adding the article "the" before the second use of "battery"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ac

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý