Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Amor"

Ý nghĩa của "Amor" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: amor có nghĩa là gì?
A: love or beloved
Q: I have been doing amor of studying and work so I have not so much free time. có nghĩa là gì?
A: 助かりました!
ありがとうございます⑅◡̈*
Q: amor
có nghĩa là gì?
Q: amor có nghĩa là gì?
Q: amor có nghĩa là gì?

Câu ví dụ sử dụng "Amor"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với amor.
A: I love you
I love myself
I love us
We love you.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với amor
.
A: amor means love
Ex:I love hanging out with friends on the weekend
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với amor .
A: That is actually a Spanish (and Portugeuse…) word that means "love" :) it's not English, although I believe that many English speakers may be able to recognize it.

It's a noun.

Examples:

"Mi amor"="Meu amor"="My love"

"Mi amor por ti es fuerte."= My love for you is strong = Meu amor por você é forté.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với amor.
A: I love you
I love my mom
I fell in love

Từ giống với "Amor" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa amor và desamor ?
A: amor = love

desamor puede ser "dislike" pero "like" es menos fuerte que "love", para referir en falta de amor diríamos algo negativo:

I don't feel any love for him.
I feel nothing for him.
I don't love him.
She is cold towards me.
She doesn't care for me.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa amoramorosa ?
A: Love is just a feeling and lovely is demonstrating that feeling

Bản dịch của"Amor"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? amor
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? amor
A: love

yo amo - I love
Tú amas - you love
Él ama - he loves
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? amor
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? amor por las motocicletas
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? amor

Những câu hỏi khác về "Amor"

Q: amor cái này nghe có tự nhiên không?
A: × amor
✓ love

Amor is not a word in English.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm amor .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: amor a primera vista
A: love at first sight :)
Q: amor cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

amor

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý