Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Assure"

Câu ví dụ sử dụng "Assure"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Assure .
A: I assure you I am correct.
I assure you that is right.
Victory is assured.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Assure.
A: To guarantee/affirm something. Has a sense of comforting someone.

"I assured her it would be okay." = "I comforted her, telling her it was okay."

"I can assure you I'll pay you back." = "I guarantee I'll pay you back."

"Rest assured, I'll be there tomorrow." = "I guarantee I'll be there tomorrow."

"Can you assure me you'll pay for the whole thing?" = "Can you promise me you'll pay for the whole thing?"

Từ giống với "Assure" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Assure và Ensure và Reassure ?
A: "Assure" = convince someone that it is fine

"I assure you, your order will be delivered on Tuesday or you will get your money back!"

"Ensure" = make sure that it will happen.

"I will ensure the package gets there if I have to deliver it myself!"

"Reassure" = make someone feel better when they are worried

"The customer called me on Monday because she was worried the package would not arrive. I reassured her by giving her the tracking number."
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Assure và Ensure và Insure ?
A: I assure you that xyz => I promise you that xyz
Please ensure that that you've packed everything => Please make sure/confirm that you you've got everything packed
I insured my car => I covered it with an insurance policy

I assured Tom that I ensured the car was insured.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Assure và Ensure ?
A: Assure is present tense
Ensure is past tense usually.
I assure you officer, I had not been drinking.
To ensure your safety, please buckle your seatbelt.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Assure và Insure ?
A: assure 是保证, insure 是保险

Những câu hỏi khác về "Assure"

Q: Assure cái này nghe có tự nhiên không?
A: Very very good

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

assure

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý