Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Astronomy"

Những câu hỏi khác về "Astronomy"

Q: The more you study Astronomy, the more difficult it gets. cái này nghe có tự nhiên không?
A: You could also say more casually, “the further you get into astronomy, the more difficult it gets.”

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

astronomy

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý