Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Attach"

Ý nghĩa của "Attach" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: too attached có nghĩa là gì?
A: It means too close or you are overwhelming them.

My lover is too attached to me I don’t have time for myself
Q: attach có nghĩa là gì?
A: To connect to, like to attach a file to an email or to attach an arm to a doll.
Q: attach có nghĩa là gì?
A: Adjuntar o unir
Q: attached có nghĩa là gì?
A: It means connected. It is always used when sending emails and you want to send a file with that email, e.g. I have attached the file.
Q: attached có nghĩa là gì?
A: connected to

the steam-chest is connected to the cylinder

"The superheated steam is passed to the steam-chest which is connected to the cylinder"

Câu ví dụ sử dụng "Attach"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với attach.
A: http://www.manythings.org/sentences/words/attach/1.html
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với attach oneself to.
A: “It’s not healthy to attach oneself to material objects” (it’s a metaphor, it’s an emotional attachment not a physical attachment”

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với attached .
A: I attached the paper to the door using tape.
I have attached a picture to this email.
The child is attached to her stuffed animals.
You can attach the beads to the craft with glue.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với attached.
A: the little girl felt attached to the doll
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với attach.
A: I attached my lamp on the wall.

Can you please attach this fan to the wall?

She is attaching her magnets to our refrigerator.

Từ giống với "Attach" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa attached và accompanied ?
A: Attached is joined, fastened, or connected to something. Example, the thread was attached to his shirt. Accompanied is more go somewhere with or be present at the same time. Example, I accompanied my friend to the store.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa attach và stick ?
A: When you are talking about the verb or action...

Attach means to put something on something else, usually by putting two pieces together

Stick also means to put something on something else but with something sticky like glue or tape
Q: Đâu là sự khác biệt giữa attach và install ?
A: Install means attaching an appliance or application to something. Attach means putting any two things together. Attach is much more general.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa attached with và attached to ?
A: "Attached with" can refer to the way you attached something. For example "It is attached with glue."

It can also mean that you have attached something along with something else. For example "I attached figure 1 with figure 2 at the end of the document."

"Attached to" means you have added something to or stuck something to another thing. For example "I attached the document to the email I sent you" or "The figures are attached to the document"

Bản dịch của"Attach"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? attached below.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? attach
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? और आपको यकीन दिलाने के लिए मैं अपने पापा का रिपोर्ट इस एप्पलीकेशन के साथ attach करता हूँ।
A: and to make tou believe me , I'm attaching my dad's report with this application.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? attach
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? attached
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Attach"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm to attach.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm attached to.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm attached.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm attached.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

attach

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý