Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Attached"

Ý nghĩa của "Attached" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: no-strings attached có nghĩa là gì?
A: it's an expression that means there are "no conditions" upon whatever the thing is. it can also imply that there aren't any secret caveats or surprises.

Từ giống với "Attached" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa as per attached và as attached ?
A: In an email, there's not much difference and you can just use "as attached"

Những câu hỏi khác về "Attached"

Q: as per the attached cái này nghe có tự nhiên không?
A: @ted0505: Hi! I searched for the meaning of "as per the attached", I had never heard of it before. Apparently it is correct, but not very used by people, it is a very technical phrase. I hope this can help you

Latest words

attached

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý