Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Calling"

Ý nghĩa của "Calling" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Calling you có nghĩa là gì?
A: When some is “calling you” they are using there phone to get in touch with you. 😊
Q: Calling it off có nghĩa là gì?
A: canceling something!
Q: Calling có nghĩa là gì?
A: Calling = the job you are meant to do
"John became a priest because he had a calling"

calling = name
"They are calling the ship 'John' but I think that's a little weird."

calling = use the telephone
"People always end up calling me when I am having dinner"
"Call me around six."
"I called her but she didn't answer."

calling = to yell loudly to get someone's attention
"I better go home, I hear my mom calling me"

It can be used a few more ways, but these are most common.

Bản dịch của"Calling"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Calling
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Calling
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Calling"

Q: Calling while you are driving is dangerous. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

calling

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý