Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Charm"

Ý nghĩa của "Charm" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Charm the pants off
có nghĩa là gì?
A: To impress someone so much that (not literally) their pants fall off.

This also applies to the phrase “Knock their socks off.”.

Both are just uses of figurative language.
Q: Charm offensive có nghĩa là gì?
A: Charm means a persons charisma and ability to make people like them.
Offensive is used in a military context here. An army planning a major attack is planning an offensive.
So this person is trying to charm as many people as possible, they are on a charm offensive.

Câu ví dụ sử dụng "Charm"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với To Charm.

Từ giống với "Charm" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa CharmCharming ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

charm

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý