Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Cooperation"

Ý nghĩa của "Cooperation" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: our cooperation is more than just a marriage of convenience có nghĩa là gì?
A: Very specific phrase, I would only expect to see it in a book!
It means we are not working together just because we are useful for each other.

Maybe it means they like each other, or want to work more with each other.
Q: cooperation có nghĩa là gì?
A: Cooperation is working together.
"I need your cooperation" means "I need you to work together with me"
Q: cooperation and its pronounciation có nghĩa là gì?
A:
Cooperation ~ Getting along with others while working with them. (Assistance)

Pronunciation ~

Câu ví dụ sử dụng "Cooperation"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với cooperation .
A: Your cooperation is appreciated.
We expect cooperation from everyone.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với cooperation.
A: I need his cooperation for this project to work
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với cooperation.
A: "You guys need to cooperate so that we can finish this." (sort of like behave) or "This project takes a lot of cooperation." Cooperation literally means to operate together so basically to work together.

Từ giống với "Cooperation" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa cooperation và collaboration ?
A: "Cooperation" spunds positive and "collaboration" spunds slightly negative. People who help an enemy army that is occupying their country are sometimes called collaborators.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa cooperation và collaboration ?
A: Cooperation is a professional term that means “to support” or “to be of use”. Collaboration is more simple. It can be used the same way, but the definition is “compromising” or “coming together”.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa cooperation và collaboration ?
A: In cooperation, your part is to do something to achieve a certain goal whereas collaboration you plan among the group on what your goal is then executing it together.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa cooperation và collaboration và which word is better when i write an email to a professor ?
A: Cooperation is when you both do something that is towards a common goal. Collaboration is when you work together. So, you may ask a professor for their cooperation when you need to use a piece of their equipment. But when you wish to do research together, you would ask to collaborate. Collaboration requires more work, and is more formal.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Thank you for your cooperation to this matter. và Thank you for your cooperation in this matter. và Thank you for your cooperation with this matter. ?
A: You can say "cooperation in this matter" or "cooperation with this matter". I have heard it said both ways but the latter sounds more proper to me and it is used much more frequently ( in the United States). I believe they can be used interchangeably though. This may be a U. S. vs British distinction. I have never heard "cooperation to this matter" being used.

Bản dịch của"Cooperation"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Thank you for your cooperation using the alternative option.

Is there something awkward in the sentence above ?
A: I don't know the full context, but

Thank you for your cooperation in using the alternative option.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? What is international cooperation and why do you need it?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? cooperation
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? thank you for your cooperation.
A: this use when someone helps you

Những câu hỏi khác về "Cooperation"

Q: The cooperation between us has churned out fruitful results. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Fruitful 可以,但是我觉得 “the cooperation between these two companies, resulted in a positive outcome.” 比较好。
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm cooperation and cooperative .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: cooperation cái này nghe có tự nhiên không?
A: It does sound natural to me 🤙🏻
Q: Thank you for your cooperation.
cái này nghe có tự nhiên không?
A: also "thanks for helping me" "thanks for your support" ^^
Q: Once again, we appreciate it for your sincere cooperation and look forward to seeing you face to face in late January. cái này nghe có tự nhiên không?
A: It's a bit off but try:
Once again, we appreciate your sincere cooperation and are looking forward to seeing you face to face in late January

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

cooperation

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý