Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Cumple"

Bản dịch của"Cumple"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? no cumple con mis expectativas
A: S/he does not comply with my expectations.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? cumple lo que prometes
A: Directly, “Complete what you promise”

The natural (and best) way to say it is “Keep your promises”
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? cumple tu promesa
A: keep your promise
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? cumple tus sueños
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? cumple tus sueños
A: Fulfill your dreams

Những câu hỏi khác về "Cumple"

Q: ¿que función cumple "do"?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

cumple

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý