Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Deaon"

Những câu hỏi khác về "Deaon"

Q: I heard that Deaon Slayer Mugen train was a remarkable kit in the US.

Abut foreign language movies or anime, which tends to be more popular? Subbed or dubbed versions? cái này nghe có tự nhiên không?
A: × I heard that Deaon Slayer Mugen train was a remarkable kit in the US.
✓ I heard that the Demon Slayer Mugen train was a remarkable kit in the US.

× Abut foreign language movies or anime, which tends to be more popular?
✓ About foreign language movies and anime, which one tends to be more popular?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

deaon

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý