Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Deap"

Những câu hỏi khác về "Deap"

Q: a deep seated
or
deap seated

He expressed a deep seated concern that one of the girls might catch my eye and distract me from my studies.
A: A deep seated is correct

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

deap

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý