Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Deapite"

Những câu hỏi khác về "Deapite"

Q: Deapite the fact that people are strugling with live-and-death food shortage, Pyongyang has announced they had a hypersonic gliding warhead test.

Is this sentence correct ?
A: *Despite* the fact that people are strugling with *life*-and-death food shortage, Pyongyang has announced *that* they *have tested a “hypersonic gliding warhead”*

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

deapite

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý