Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dearing"

Ý nghĩa của "Dearing" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: he's so dearing có nghĩa là gì?
A: quizá daring = atreverse

o 'ENdearing' = encantador

que yo sepa 'dearing' no existe

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

so

Latest words

dearing

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý