Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dearling"

Ý nghĩa của "Dearling" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Hello,my dearling có nghĩa là gì?
A: 'Hello my darling''
hello - greeting
my - belongs to me
Darling - nickname of affection... dear, sweetheart, etc.

Bản dịch của"Dearling"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? hello my dearling
A: *darling, mais personne ne dit my darling, c’est tres ancien

Latest words

dearling

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý