Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dearly"

Ý nghĩa của "Dearly" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: dearly có nghĩa là gì?
A: Something of importance to you.
Q: my dearly có nghĩa là gì?
A: “I love you dearly” = I love you very much.
I can’t think of many other ways people use “dearly” other than this sentence.
Q: dearly có nghĩa là gì?
A: Dearly means very much.

"He loved his parents dearly."

Latest words

dearly

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý