Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Debilitating"

Ý nghĩa của "Debilitating" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: debilitating có nghĩa là gì?
A: Making somebody very weak/unable to do anything

Câu ví dụ sử dụng "Debilitating"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với debilitating .
A: Here are a few examples:
- They have been involved in debilitating scandals.
- He found the heat debilitating.
- Alzheimer’s and dementia are debilitating diseases.
- Large debts are debilitating the economy.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với debilitating .
A: He has a debilitating injury that keeps him from working.

Latest words

debilitating

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý