Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Debimos"

Bản dịch của"Debimos"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? debimos hacer una fiesta.
A: We should have made a party.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? debimos haber hecho
A: We should have done
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? debimos hacer la fiesta allí
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

debimos

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý