Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Debio"

Bản dịch của"Debio"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? debio ser divertido tu sueño
A: "Your dream should've been fun" or "Your dream must have been fun" depending on context.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? debio ser divertido tu sueño
A: Your dream must have been amusing/funny.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

debio

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý