Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Debiria"

Những câu hỏi khác về "Debiria"

Q: I shouldn't have got better " No debiria haber ido mejor " cái này nghe có tự nhiên không?
A: "gotten" instead of "got"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

debiria

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý