Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Debise"

Những câu hỏi khác về "Debise"

Q: Can I use debise in thes sentence?

(The soap opera was debased for inciting prejudice and showing inappropriate scenes to children who were watching.)

If no, how can I change to use it?
A: Yes that works!

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

debise

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý