Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Debo"

Bản dịch của"Debo"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Debo de acostumbrarme a escuchar el idioma ingles para entenderlo.
A: I should get used to hearing English in order to understand it.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Debo cruzar la calle
A: I have to cross the street
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Debo de cambiar mi estilo de vida
A: La traducción en inglés: “I have to change my lifestyle.”
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Debo irme ya, nos vemos
A: "I should go now, see you!"

También puedes decir "see ya" en lugar de "see you". Es más casual/informal para decir.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Debo trabajar de noche.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Debo"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Debo transcribir esta entrevista y no sé si entendí bien lo que dijo. Él dijo "pay run"? o cuál es el término. Ayuda por favor 🙏.
A: "it was a public, state-run university"

(manejado por el gobierno) (public, state-run son sinónimos)
Q: Debo ordenar la siguiente oración: walk/dinner/the/taking/you/a/for/are/dog/after/?
cái này nghe có tự nhiên không?
A: +1, you can equally well put "after dinner" at the end, sounds just as good, means the same.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

debo

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý