Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dedicarme"

Bản dịch của"Dedicarme"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? me gustaría dedicarme a la investigación y modificación genética
A: I would like to specialize in genetic engineering and research.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

la
y

Latest words

dedicarme

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý