Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dedicate"

Ý nghĩa của "Dedicate" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: That’s very dedicated. có nghĩa là gì?
A: It means that they are very devoted to what they are doing or what they what to reach and achieve.
Q: dedicate có nghĩa là gì?
Q: "dedicate" có nghĩa là gì?
A: It means devote or commit
E.g
I am dedicated to my husband
Meaning i commit myself to him
Q: dedicate có nghĩa là gì?
A: @Astrrrid based on that context
Q: dedicate có nghĩa là gì?
A: 柔弱。很容易打破了。

Câu ví dụ sử dụng "Dedicate"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với devote / dedicate / commit.
A: I dedicate my love for you.
I devote myself to you.
I commit myself to you.

devote and commit are similar.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dedicate.
A: "He dedicated the book to his brother, who inspired him to write it."

"I am dedicated to the cause, no matter what it takes."

"Why do microwaves have buttons dedicated solely for cooking popcorn?"
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dedicate .
A: The statue was dedicated to a famous solider.

He is very dedicated to his family.

She dedicates herself to her studies.

This book is dedicated to my amazing editor. (Something like this is often seen on the first page of books. It's called the book's "dedication".)

I dedicate these examples to everyone learning English.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dedicate.
A: Examples:

,,I'd like to dedicate this moment to everyone who helped me"

,,My mom dedicated her life, loving and caring for me."

,,I dedicate my life to my wife."

Từ giống với "Dedicate" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa dedicate và devote ?
A: Devote is more of a strong word
Q: Đâu là sự khác biệt giữa dedicatededicated ?
A: I dedicate my time to study - Here I keep studying (the sentence is in the present)
I dedicated my time to study - Here I used to study but now I don't do that anymore (the sentence is in the past)

Did you get it now?
Q: Đâu là sự khác biệt giữa dedicate và devote ?
A: You dedicate something tangible.
You devote something intangible.
Dedicate a shrine.
Dedicate himself.
Dedicate some money.
Devote time.
Devote energy.
Devote effort.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa dedicate và devote ?
A: @H_a_n_a: they are both the same. you can use interchangeable :-) but the defintion for each is
dedicate - devote (time, effort, or oneself) to a particular task or purpose.
"Joan has dedicated her life to animals"
devote- give all or a large part of one's time or resources to (a person, activity, or cause).
"I wanted to devote more time to my family"

hope this helps!
Q: Đâu là sự khác biệt giữa to dedicate và to devote ?
A: They have the same meaning

Bản dịch của"Dedicate"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dedicate
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dedicate
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dedicate without using dedicate. a phrasel verb using dedicAte
A: then yes, "set apart some time"

Những câu hỏi khác về "Dedicate"

Q: Since I have to dedicate the project, I can't have room for other tasks. cái này nghe có tự nhiên không?
A: you could say "I don't have room in my schedule" or "I can't make room in my schedule"
Q: What does “I dedicate this show to my grandmother’s memory” mean?
A: It means the person is honoring their grandmother who have passed away.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm "I dedicate myself to repairing air condicioning equipment, refrigerators, and washers".
A: conditioning*
Q: greedy, cunning, sensible, sensitive, affectionate, generous, dedicated cái này nghe có tự nhiên không?
A: Very nice! The only two words that I caught that were a little unnatural were "cunning" and "dedicated."
Q: I dedicate a bunch of flowers to my teacher.

To my teacher I dedicate a bunch of flowers

which one better?
A: Maybe try saying "I'm dedicating flowers to my teacher"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

dedicate

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý