Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dedicated"

Ý nghĩa của "Dedicated" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: dedicated! có nghĩa là gì?
A: believing that something is very important and giving a lot of time and energy to it

Boy 1: She is studying english everyday.
Boy 2: Wow, she’s really dedicated!


Another meaning: designed to be used for one particular purpose:


”We have one TV channel completely dedicated to news, and another dedicated to sport.”
Q: dedicated có nghĩa là gì?
A: ( person ) devoted to a task or a purpose.
Q: dedicated có nghĩa là gì?
A: To be passionate about something. To put in a lot of effort. Let me know if you need any more definitions.
Q: dedicated có nghĩa là gì?
A: Specific for (or to). A single purpose.

Câu ví dụ sử dụng "Dedicated"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dedicated to.
A: I am dedicated to my studies
Her husband is dedicated to love her
This song is dedicated to all my friends
You are dedicated to learn English.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dedicated.
A: I see a team of dedicated doctors.

That is a dedicated high-speed rail link from the Channel Tunnel.

You have dedicated your life to animals.

This monument is dedicated to my father.

The novel is dedicated to the memory of my mother.

Today the President dedicates the new Second World War memorial in Washington.

The parish church is dedicated to St Paul.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dedicated.
A: "I am dedicated to practicing English everyday."

Từ giống với "Dedicated" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa dedicated và devoted ?
A: Dedicated is more about commitment, as in you are dedicated to your job, you are dedicated to losing weight, you are dedicated to make your relantionship work, etc.

Devoted is more about feelings, as in you are devoted to God, you are devoted to your wife, you are devoted to your family, etc.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa dedicated và determined ?
A: Dedicated-
Believing that something is important and giving a lot of time and energy to it
Example: Elizabeth is very dedicated to her work

Determined-
Wanting to do something very much and not letting anyone or anything stop you.
Example: bob was determined to find out the truth

(Hope this helped🙂)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa dedicated và faithful và loyal ?
A: Faithful and loyal are interchangeable. Dedicated means you put in a lot of time and effort for something. Whereas faithful/loyal means you won’t leave that something
Q: Đâu là sự khác biệt giữa dedicated và enthusiastic ?
A: Enthusiasm is similar to excitement. Being enthusiastic about improving your French skills would mean that you're happy you can improve your French skills and can't wait to start.
Dedicated refers to sort of a sense of responsibility, although not exactly. To be dedicated to improving your French skills means that you won't give you, and that you're fully committed to it. (I guess it's a similar word to "devoted")

Both of these can result in a person putting a lot of effort into improving their French skills - the difference being that if they're enthusiastic, it's something they enjoy, and if they're dedicated, they might not enjoy it but they'll work hard anyway.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa dedicated và devoted ?
A: Dedicated implies a person is driven by themselves to something (study, work, hobby) but devoted implies that something external is the cause.

For example
"I'm dedicated to my studies." (You'd usually use dedicated because you have a personal drive to study. Maybe love for the subject)

"I'm devoted to my husband." (Even if you didn't love your husband, you are legally, or societally, responsible for your partnership and therefore your responsibility is coming from outside of yourself)

Bản dịch của"Dedicated"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dedicated
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dedicated
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dedicated
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

dedicated

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý