Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dedicating"

Từ giống với "Dedicating" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa I’m dedicating my weekends to learning English. và I’m devoting my weekends to learning English. ?
A: 大体同じです

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

dedicating

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý