Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dedicatory"

Những câu hỏi khác về "Dedicatory"

Q: This is a dedicatory for a thesis:

"To my parents,
who raised me so that
I could find my path" cái này nghe có tự nhiên không?
A: what you mean by "path" is a little unclear

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

dedicatory

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý