Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Deeply"

Ý nghĩa của "Deeply" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: deeply có nghĩa là gì?
A: It can mean “intensely”, but depending on the context it could also mean “far down” or “far in”
Q: deeply có nghĩa là gì?
A: Significa: profundamente.
Q: deeply có nghĩa là gì?
Q: deeply có nghĩa là gì?
A: deeply ..means down to earth hope u get my
pt.

Câu ví dụ sử dụng "Deeply"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với deeply .
A: I sank deeply into my bed after a long day.
She sank deeply into the water.
He sank his teeth deeply into the muffin.

Từ giống với "Deeply" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa deeply và deep (as adverb) ?
A: "the water is deep"
In this case, deep is more literal
deeply is used in a (usually) nonliteral sense
"This deeply pains me"

Bản dịch của"Deeply"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? i deeply saddened when I saw the people in Gaza how they are dying , suffering and trying to get safe area or even places to get saved their life from israeli brutality

Is it right ?
A: Trying to stay as close to your post as possible:

Answer: I am deeply saddened when I see the people of Gaza dying, suffering and trying to get to a safe area to save their lives from the Israeli brutality.

But I would personally recommend:

I am deeply saddened when I see the people of Gaza dying, suffering and trying to escape to an area safe from the Israeli brutality.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? deeply
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? deeply
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Deeply"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm deeply.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

deeply

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý