Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Delulu"

Ý nghĩa của "Delulu" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: delulu có nghĩa là gì?
Q: delulu có nghĩa là gì?
A: sometimes humorous but usually it's used as a sarcastic way of saying “delusional” in fandoms..... like taking a jab at rival celebrities.... so yeah, that's being negative about it

Câu ví dụ sử dụng "Delulu"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với delulu.
A: i get it!!!
Thank you so much. Have a good day! 😍

Latest words

delulu

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý