Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Demander"

Bản dịch của"Demander"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? se demander quoi
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? demander l addition
A: Ask for the bill :)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? demander une bière
A: [ask for/order] a beer
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? "demander la permission"
A: Ask for permission
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? "c'est trop demander de [faire qqch]"
A: "C'est trop demander" -> It's asking too much...
"C'est trop demander de [faire qqch]" -> To do [something] is asking for too much.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

demander

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý