Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Departamento"

Bản dịch của"Departamento"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? "Departamento de Mantenimiento"
A: Maintenance department
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? "Departamento de Almacén"
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? "Departamento de producción"
A: Production Department
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Departamento de Sistemas Informáticos
A: Information Systems department (lit.)
IT department (más comun)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Departamento
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

departamento

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý