Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Depois"

Ý nghĩa của "Depois" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: 's depois das palavras? có nghĩa là gì?
A: Hay dos (o más) significados; los dos son *muy* comúnes

It's = it is = es / está
That's = that is = eso es

Frank's house = the house of Frank = la casa de Franco
America's President = el presidente de EE.UU

Bản dịch của"Depois"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? "depois que" voce aprende ingles, tudo fica mais facil
A: after you learn English everything turn into easy
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? depois
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? depois
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? depois do cabeleireiro
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? depois eu volto
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

depois

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý