Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Describe"

Ý nghĩa của "Describe" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: greasy(to describe a person) có nghĩa là gì?
A: Oh yes, it can be used for personality too! If someone is described as a greasy guy it usually means he is untrustworthy and a gross person.
Q: describe có nghĩa là gì?
A: for example: Draw your family tree. Then write a text to describe it.
Q: describe có nghĩa là gì?
A: describe = 詳しく
     説明する
     話す

It means to explain something in detail or to define/express someone often in exaggeration.

"Can you describe my look?"
"Please describe your project to the whole class"
Q: How would you describe yourself? có nghĩa là gì?
A: The author wants to know about your personality.
Are you shy? Are you driven? Are you easily enraged? etc.

Câu ví dụ sử dụng "Describe"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với describe.
A: please describe his appearance?

what does it taste like, can you describe it?

I would describe her as tall and beautiful.

the place was described to me as pretty run down.


Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với describe.
A: Please describe what describe means.

Describe; give an account in words of (someone or something), including all the relevant characteristics, qualities, or events.

"The hat was described as red, big, and fuzzy."

To tell someone what something is. I hope this helped.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với describe.
A: She shouldn't describe him as being tall.

Thomas can't describe how exciting it was.

Can you describe it?

Thomas described Mary.

I can't describe how hopeless I felt.

I can't describe how strange this is.

She wanted to express her feelings for him, but mere words could not describe them.

I need to describe all the steps.

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với describe .
A: 1. She wouldn't describe him as being tall.
2. I can't describe how helpless I felt.
3. I can't describe how strange this is, Father.
4. She wanted to express her feelings for him, but mere words could not describe them.
5. All the historians describe the affair as follows.

Here is my source.

http://sentence.yourdictionary.com/describe
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với describe.
A: - It's hard to describe.
- I can't describe how I felt.
- How would you describe yourself?
- Describe that accident in detail.
- Words cannot describe the beauty.
- She described exactly what happened.

Từ giống với "Describe" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa How would you describe yourself? và How do you describe yourself? ?
A:
1) more polite
2) casual / normal
Q: Đâu là sự khác biệt giữa describe và description ?
A: To Describe - Verb
Description = Noun

Examples:
Describe how he looked.
Give me a description of how he looked. (Give is the verb, description is the noun)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa How would you describe yourself? và How do you describe yourself? ?
A: 後者は、普段ならどのように自分自身を説明するのかという意味です。前者は、ある状況を想像して、その場合なら、どのように自分自身を説明するのかという意味です。
Q: Đâu là sự khác biệt giữa describe và description và descriptive ?
A: Describe is the verb form: "I can't describe my feelings."
Description is a noun: "It was a highly detailed description."
And descriptive is an adjective: "The report was very descriptive."
Q: Đâu là sự khác biệt giữa describe và distingush ?
A: @s6861375: When you describe something you list its characteristics, if you distinguish it's finding differences between 2 similar things

Bản dịch của"Describe"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? How to describe this
A: A woman got her leg stuck in a grate
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? How to describe these two in English?
A: Wait a year or two and then I’ll be able to answer that :)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? how can I describe this picture?
A: A pretty sleeping child as an angel😍🖤
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? described
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? how can I describe for you can understand?
A: How can I describe that you can understand?

Những câu hỏi khác về "Describe"

Q: Can I describe the bullying as a “realistic topic” ?
A: You could say Sensitive Topic, Important Topic or Serious Topic
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm described .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: How can I describe her pose? I don't think she is sitting, isn't she?
A: she's crouching.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm how would you describe yourself?.
A: “how would you describe yourself”
Q: How would you describe yourself? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

describe

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý