Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Desisti"

Bản dịch của"Desisti"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? desisti da vida vou virar hippie
A: I gave up on life, I'll became an hippie
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? desisti
A:
Gave up (give up)

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

desisti

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý