Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Desisto"

Bản dịch của"Desisto"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? desisto de você
A: I'm giving up on you
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? How do you say "desisto" in english?
A: I give up - eu desisto
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Não desisto!
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? desisto

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

desisto

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý