Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Deska"

Bản dịch của"Deska"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Dare deska?
A: “Who is it?” if you’re both talking about a person who’s not there, or if someone knocks on the door etc.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? deska do prasowania
A: Ironing board
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? How do you say deska in English?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? deska
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

deska

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý