Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Deskdrawer"

Những câu hỏi khác về "Deskdrawer"

Q: "Our deskdrawer in the office is broken, we should call the master." Why we use "the" instead of "a" in this case?
A: "The" is an article we use to denote a specific noun; I'm sure you know this. Because a specific office is being addressed, it has a specific "master" as well. This is why "the" is used; not just any master from anywhere should be called. It should be the master from the office.

I hope I helped you. Please feel free to ask for clarification if you need it!

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

deskdrawer

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý