Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Deskmate"

Ý nghĩa của "Deskmate" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: deskmate có nghĩa là gì?
A: he or she is sitting next to you at school or office. it can be also on the same desk with 2 chairs.

Latest words

deskmate

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý