Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Desu"

Những câu hỏi khác về "Desu"

Q: Desu is a polite language, while Da is casual language. Both is put on the end of a Japanese sentence. cái này nghe có tự nhiên không?
A: It sounds a bit natural, but you can say, "Desu is polite, while Da is casual" to make it more natural :)

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

desu

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý