Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Determination"

Ý nghĩa của "Determination" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: She has the determination that her brother lacks. có nghĩa là gì?
A:
Exactly! 😁
Q: determination on có nghĩa là gì?
A: Eli's determination TO create a scenography
Eli's determination in creating
—“Determination on” is incorrect, but either option above is correct.
Q: determination có nghĩa là gì?
A: Determination is the ability to keep trying to achieve something no matter how hard it is.
Q: in determination có nghĩa là gì?
A: it mean.. you are sure to do something
Q: you don't have enough determination. có nghĩa là gì?
A: 意志が弱い(足りない)

Câu ví dụ sử dụng "Determination"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với determination

I also tried to make a sentence :
I have my determination to become an illustrator.

Is it correct? .
A: “Determination” should become “determined” and change “I have” to “I am” and it should look more like “I am determined to become an illustrator”

Determination means: the ability to continue trying to do something, although it is very difficult or hard.

“He was determined to complete his work”

“ she had the determination to become successful”

I hope this helps☺️
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với determination.
A: "He completed this difficult task because of his determination."

"I have a lot of determination to get this done."

"You have a lot of determination, so I know you'll do it."
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với determination.
A: His determination meant he overcame many challenges.
Her determination is daunting.
I found their determination to improve inspiring.

Từ giống với "Determination" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa determination và resolution ?
A: They share one meaning, having the will to perform a task.
but
Both words also have other meanings, which are separate

To make a determination - to work something out, to answer a question, to decide something

To come to a resolution - to agree, to make a plan, to end a dispute
Q: Đâu là sự khác biệt giữa determination và resolution ?
A: sometimes they can mean the same thing (meaning : result, ...)

determination means to identify
resolution means to solve
Q: Đâu là sự khác biệt giữa determination và decide ?
A: Determination is wanting to do something, or having the drive to do it. To decide is to make a choice.

Examples: "I am determined to get an A on this test." and "I decided not to take the test."
Q: Đâu là sự khác biệt giữa determination và decision ?
A: decision means that you know what you are planning to do.

Example:

I have made the decision to go to work today.

Determination means that you want to get something and you try your hardest to get it.


Example:

Ella’s determination to get good grades was admirable.


hope that helped!! :’) ^^
Q: Đâu là sự khác biệt giữa determination và decision và resolution ?
A: Determination: 決心, 果敢
Decision: 決断
Resolution: 覚悟
Decision is making a choice, but determination is more of a characteristic - so if someone is determined it means they are resolute (果敢)

Bản dịch của"Determination"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? i have a determination to achieve my goal
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? determination
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? determination
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? determination
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? I got determination to remove illness tooth
A: I got the determination to remove the ill tooth

Những câu hỏi khác về "Determination"

Q: How does "a ferocious determination" feel like? Can I use it for a determination in study? Or does it specially refer to some very big goal, such as one in business or politics?
A: You can use it for determination in studying. It just means that they are extremely determined and rigorous.
Q: Amber’s determination in learning English never wavers. cái này nghe có tự nhiên không?
A: "Wavers" might be a word in English but I've never heard anyone use it 😂 so It would sound better if you said: "Amber is very determined to learn English!"
Q: "Your determination will crumble in 5 minutes or less" cái này nghe có tự nhiên không?
A: You can say that or, "Your determination will crumble in less than 5 minutes."
Q: Which of following determination can be placed before both singular count nouns and plural count nouns?
A. many a
B. few
C. such
D. the next
Can you give me some examples, please
A: "The next" is the only one that can go before both singular and plural count nouns:

Many a thing - correct
*Many a things - incorrect (should be "many things")

*Few thing - incorrect (should be "few things")
Few things - correct

*Such thing - usually incorrect (should be "such a thing")
Such things - correct

"Such thing" is grammatically correct in sentences like "There's no such thing!"; most of the time, though, it's wrong.

The next thing - correct
The next things - correct

By the way, the term is "determiner", not "determination".

Hope this helps!
Q: They deserve to be rewarded for their determinations and persistences. cái này nghe có tự nhiên không?
A: determination, persistence are non-count nouns, so no plural form, no "s". Otherwise perfect.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

determination

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý