Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Difficult"

Ý nghĩa của "Difficult" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Not difficult, but tricky có nghĩa là gì?
A: 难到不难,就是有点麻烦。
not difficult 不难
but tricky 但是有点绕/麻烦/复杂
这是在找借口吧

基本同义词,但是difficult是难,tricky是绕的意思更强一些。
Q: difficult có nghĩa là gì?
A: it means very hard to do something.For example "it is difficult to cross the road because there are a lot of cars"
Q: difficult? có nghĩa là gì?
A: something that needs much effort/hard effort to complete
Q: absurdly difficult có nghĩa là gì?

Câu ví dụ sử dụng "Difficult"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với difficult to and. difficult for .
A: Difficult to - Something hard to do. Generalized usage without specifying someone personally.
Difficult for - Something hard for someone to do.

"It's difficult to do that."
"It's difficult to learn."
"It's difficult to speak."
"It's difficult to sleep."
"It's difficult to think about."

"It's difficult for me to do that."
"It's difficult for her/him/them."
"It's difficult for me to open up."
"It's difficult for me to learn."
"It's difficult for people."
"It's difficult for me to sleep."

Etc.

=)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với difficult
.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với difficult .
A: You are difficult to understand.
Ah, this test is too difficult!
I was going to bake that but it was too difficult.
That book is really difficult, you should read this one instead.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với difficult .
A: Learning another language is difficult! 😉
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với It's difficult.
A: The test was difficult

It can be difficult to learn a language

My day was filled with difficult tasks

Từ giống với "Difficult" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa difficult và complicate ?
A: you can actually use them both in many situations, like 'oh, this test is complicated/difficult'

I'm sorry, I can't really think of a situation where you couldn't use one of them, but I feel like complicated has more to do with the brain and figuring things out etc, while difficult is also physical, like 'it's difficult (or hard) for me to climb that wall', but 'the choreo is difficult/complicated'

or + 'how's it going with Ryan?'
- 'it's difficult' (that seems more like it's physically difficult) 'it's complicated' (seems like she's just figuring things out)

I hope I could help you
Q: Đâu là sự khác biệt giữa difficult và hard ?
A: The same they are synonyms
Q: Đâu là sự khác biệt giữa difficult và complicated ?
A: The nail was difficult to remove.

The table was complicated to put together.

Difficult - having to put more effort into something to finish.

Complicated - has many parts to it. Complex.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa difficult và hard ?
A: Most of the time, they are synonymous.
That was a difficult test.
That was a hard test.
But difficult can also mean uncooperative or difficult to deal with.
He is a difficult person.
Hard, in the same sentence, would imply that the person is unfeeling.
He is a hard person.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa difficult và hard ?
A: Difficult and hard can be used interchangeably.

For example: the sentences "That exam was difficult." and "That exam was hard." mean the same thing. Difficult is just more formal.

Bản dịch của"Difficult"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ハードルが高い(difficult, hard)
A: The “hurdle” would be the obstacles (or difficult challenges) in life. The bigger the problem or challenge, the higher the hurdle. It is a metaphor. An example sentence might be something like

“I will jump over these high hurdles to reach my goal!”

Meaning: I will overcome these challenges to reach my goal!

I hope this helps.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? difficult
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? difficult
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? difficult
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? difficult
A: Hard, challenging, perplexing, complex, strenuous, taxing, obscure...et cetera

Những câu hỏi khác về "Difficult"

Q: difficult cái này nghe có tự nhiên không?
A:
Your pronunciation is fine but in the end exaggerates and sounds like an "r" instead of an "lt".
Q: It's too difficult
Q: 🙇🤔😭
very difficult ...
A: 7)I suppose mistakes are bound to happen

8) I don't know why, but my messages keep bouncing back
Q: difficult ;-; cái này nghe có tự nhiên không?
A: Maybe try to emphasize the d in down.
Besides that, it's good.
Q: For me it's difficult. (?) cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

difficult

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý