Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Discuss"

Ý nghĩa của "Discuss" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: As we discussed, ~ có nghĩa là gì?
A: It refers to a previous conversation.
ex.) As we discussed, all of the nation-states in the world have unique governmental structure.
Q: discussing có nghĩa là gì?
A: hablar de, debater. Be careful, as "discutir" often means "to argue" and can be hence "un falso amigo"!
Q: discuss có nghĩa là gì?
A: To talk about. I want to discuss world problems.
Q: discuss có nghĩa là gì?
A: To talk about something, to have a conversation, usually about a specifc topic. Like "we had a discussion about different types of cheese."

Câu ví dụ sử dụng "Discuss"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với I discussed 〜.
A: i discussed this with you yesterday. stop bothering me.
i discussed it with her but she didn't want to be on the same team as him.
i discussed the issue with my boss and we drafted a new proposal.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với discuss .
A: i would like to discuss your job preforms.

i think we need to discuss what we want out of this relationship.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với discuss.
A: You have to be here at 3pm to discuss the issue with the manager.
"To discuss" something means to have a conversation with someone about something in order to solve a problem.

Từ giống với "Discuss" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa we should discuss và we should have a discussion ?
A: 'Discuss' is the verb and 'discussion' is the noun. When you discuss something, you're having a discussion about it.

"We should discuss this in greater detail."
"We should have a discussion about this."
"Meet me later and we can discuss."
"Meet me later and we can have a discussion."
Q: Đâu là sự khác biệt giữa discuss và debate và argue ?
A: Discussion means sharing of knowledge.

Debating means looking from various view points.

Argument means defending one position,
Q: Đâu là sự khác biệt giữa discuss và debate ?
A: Discuss is when 2 or more people share some knowledge about a topic. Debate requires the sharing of knowledge between 2 or more opposite opinions about a topic.

The class is discussing the life stages of an insect.
The differing opinions of the students resulted in a debate that lasted all day.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa discuss và argue ?
A: discuss: thảo luận để đi đến một quyết định
argue: cãi nhau một cách giận dữ.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa that's discussing và that's gross ?
A: I think disgusting implies a stronger repulsion than gross. Gross also traditionally imply that something is rude/vulgar rather than something you are repulsed by. But in spoken English these two terms are used interchangeably.

Bản dịch của"Discuss"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? discuss
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? discuss
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? discuss
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Would you like to discuss it?
A: kya aap is pr bahas krna chahenge

Những câu hỏi khác về "Discuss"

Q: I'll discuss with you (about that) later. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I'll discuss IT with you later.
...a little less formal....
We'll talk about it later.
Q: We discussed what it will be to be like. cái này nghe có tự nhiên không?
A: We discussed what it will be like.
We discussed what it will be like in the future.
いかがですか。
Q: ‎Somebody to discuss? To improve my English
Q: I discussed with him cái này nghe có tự nhiên không?
A: "I discussed it with him" if you are referring to a specific topic. Or "I discussed the topic with him."

"I talked to him" sounds more natural if it is an informal way of saying you have spoken with someone.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

discuss

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý