Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Dispose"

Ý nghĩa của "Dispose" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: dispose có nghĩa là gì?
A: throw away/ get rid of
Q: dispose có nghĩa là gì?
Q: dispose of có nghĩa là gì?
Q: dispose có nghĩa là gì?
A: It means to "get rid of". Eg:
"Dispose of the garbage" : "Get rid of the garbage"
Q: dispose có nghĩa là gì?
A: It means to get rid of. For example you might say 'I disposed of the trash'

Câu ví dụ sử dụng "Dispose"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dispose.
A: Please dispose your left over food in the black trash can. Batteries must be disposed of properly or they will cause harm to the environment.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dispose of.
A: “You should always DISPOSE of anything unsanitary.”
“Please DISPOSE of your food after you’re done eating.”

Dispose means to throw away, get rid of.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dispose of.
A: “Dispose of” is a pretty formal term, it’s more common to say “get rid of” or “throw away” (but you’d only say “throw away” if you where getting rid of it by throwing it in the trash).

But I’ll still list some example sentences.

“Are you going to dispose of the body?” (It’s commonly heard when talking about murders, on crime shows usually).

“I’m going to dispose of the leftovers later.”

———————

“Dispose of”是一个非常正式的术语,更常见的是说“get rid of”或“throw away”(但如果你把它放在垃圾桶里去除它,你只会说“throw away”)。

但我仍然会列出一些例句。

“Are you going to dispose of the body?”(通常在谈论谋杀时,通常在犯罪节目中听到)。

“I’m going to dispose of the leftovers later”.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dispose.
A: I disposed of the extras.
Dispose means to get rid of.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với dispose of.
A: Please dispose of this trash for me.

I could not decide where to dispose the dead body.

Từ giống với "Dispose" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa disposedispose of ?
A: Usually you wouldn't use only "dispose" in a sentence. For example, "Please dispose of that garbage". I can't think of a way to use only dispose in a sentence, if someone can please do so.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa dispose và destroy ?
A: dispose= to throw away
destroy= break apart or render useless.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa dispose of và discard và throw away và dump ?
A: Dispose of is a more polite way of saying throw away.

Throw away is generally used to mean putting something in a trash can, where dump would be taking the trash to a landfill.

Discard is similar to dispose of, more polite than throw away or dump.

Examples:

I'm going to throw away this old hat.

I need to dump these bags of trash.

I have some old things I'd like to dispose of.

Discard is rarely used in common language. Mostly in either card games or video games, meaning to get rid of something to free up space for something else.

Q: Đâu là sự khác biệt giữa dispose of và disposal of ?
A: dispose of - verb
disposal of - noun

e.g.
Please dispose of these.
The disposal of plastics is often not environmentally friendly.

Bản dịch của"Dispose"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dispose
A: @ji393
It means..
A. to get rid of something
B. to arrange, or put something in a particular place/position

For example:
Please dispose you trash properly.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dispose of
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dispose
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? dispose of
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Dispose"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm dispose.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: I will dispose you! cái này nghe có tự nhiên không?
A: You would say, ' I will dispose of you' but more naturally you might say I will get rid of you. Hope that helped :)

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

dispose

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Topic Questions
Các câu hỏi được gợi ý