Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Doa"

Ý nghĩa của "Doa" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: DOA : Dead on arrival có nghĩa là gì?
A: Dead on arrival is used when the person that severely hurt is already dead when he/she/they came to the hospital (i tried my best to explain huhuhu)

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

doa

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý