Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Doctrate"

Ý nghĩa của "Doctrate" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: a doctrate candidate có nghĩa là gì?
A: Someone who has completed all the coursework and passed the exam necessary to complete a doctoral degree, but hasn't finished the dissertation yet
博士課程も試験も完全して、まだ博士論文を書いていない人

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

doctrate

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý