Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Docuements"

Những câu hỏi khác về "Docuements"

Q: I am preparing these docuements. Is it possible that I make an appoinment and visit your renting apartment firstly? When I have got all relavant docuements, I send them to you later.
If it is ok, I wonder if I could make an appoinment on 22th April (Friday)? I am available between 10:30 a.m and 14:30 p.m. Do you have time on that day between these time? cái này nghe có tự nhiên không?
A: × I am preparing these docuements.
✓ I am preparing the documents.

× Is it possible that I make an appoinment and visit your renting apartment firstly?
✓ Is it possible to make an appointment and visit the apartment first?

× When I have got all relavant docuements, I send them to you later.
✓ When I have all the relevant documents , I will send them to you.

× If it is ok, I wonder if I could make an appoinment on 22th April (Friday)?
✓ I wonder if I could make an appoinment on 22th April (Friday)?

× Do you have time on that day between these time?
✓ Do you have time on Friday during those hours?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

docuements

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý