Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Documantation"

Những câu hỏi khác về "Documantation"

Q: is it "documantation that is important" or "..are important"?
A: Either one of those, "important documents" or "important documentation", sound good for professional settings.
Q: is it "documantation that is important" or "..are important"?
A: It is singular, (one) documentation so the correct answer is "documentation that is important". If it was in plural (documentations) the correct answer would be "are important".

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

documantation

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý