Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Documemtation"

Những câu hỏi khác về "Documemtation"

Q: Hello,
I recently heard in a documemtation someone say " Drake doesn't associate himself as a gangster rapper". I find it sounds kind of odd. Wouldn't " Drake doesn't refer to himself as a gangster rapper" sound better?
A: This is saying the opposite: Drake does not refer to himself as a gangster rapper. He is not a gangster rapper.

In the original sentence, “as” means “with being”.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

documemtation

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý