Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Documentales"

Bản dịch của"Documentales"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? documentales
my teacher told me that don't exist de word Documentaries only Documentary. So is true or false?
A: I would say your teacher is wrong. “Documentaries” definitely exists!

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

documentales

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý